Положення про ДепартаментР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Черкаської обласної державної адміністрації

 

04.04.2019___                                                                                    № 226

Про затвердження Положення

про Департамент агропромислового

розвитку Черкаської обласної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 41, 42 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2012 № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації“, враховуючи наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.2012 № 722 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації“, розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2015 № 553 „Про структуру обласної державної адміністрації“ (зі змінами):

1. Затвердити Положення про Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної державної адміністрації від 19.02.2013 № 39 „Про затвердження положення про Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації“, зі змінами, внесеними розпорядженнями обласної державної адміністрації від 11.01.2016 № 1 та від 26.12.2016 № 767.

 

Голова                                                                                   О. ВЕЛЬБІВЕЦЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) є структурним підрозділом Черкаської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики).

3. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями Черкаської обласної ради, а також цим положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій області;

організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики
та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області;

3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) вносить Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємства на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

5) готує пропозиції щодо формування регіональних продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом продовольчого резерву;

6) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам із питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

7) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби із розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

8) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям із питань дотримання правил ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та витрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

9) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного і профілактичного харчування;

10) розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

11) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь
в здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

12) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

13) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин
і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

14) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоеталону, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

15) готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

16) реалізує разом із відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

17) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

19) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

20) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики, законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

21) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку та вносить пропозиції щодо її фінансування;

22) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

23) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку області на відповідному рівні;

24) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринків;

25) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

26) здійснює підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації з питань земельних відносин та розгляд питань щодо надання в оренду водних об’єктів;

27) координує виконання обласних та державних програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

28) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

29) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, що передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

30) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

31) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва в суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

32) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

33) забезпечує висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

34) сприяє в межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

35) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

36) забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

37) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

38) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

39) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

40) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

41) сприяє залученню інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

42) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

43) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

44) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

45) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

46) бере участь у розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

47) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

48) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

49) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

50) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

51) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

52) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

53) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

54) постійно інформує населення про стан здійснення визначення законом повноважень;

55) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

56) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

57) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

58) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

59) забезпечує захист персональних даних;

60) здійснює інші повноваження, передбачені вимогами чинного законодавства.

6. Департамент має право:

1) залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

3) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінагрополітики.

Директор Департаменту може мати заступників, які призначається на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

3) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

4) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, до повноважень яких належить реалізація державної політики в сфері агропромислового комплексу;

5) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

6) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

7) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису видатків на утримання Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

8) звітує перед облдержадміністрацією про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

10) проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень Департаменту;

11) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції;

12) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації;

13) здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до вимог чинного законодавства та цього положення.

10. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України „Про державну службу“ повноваження керівника державної служби в Департаменті та організовує роботу інших працівників Департаменту, що не є державними службовцями.

11. Директор Департаменту в межах своїх повноважень згідно з наказами Мінагрополітики, розпорядженнями облдержадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області;

Накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації або Мінагрополітики.

12. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія в складі директора Департаменту (голова колегії), заступника, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

Склад та положення про колегію затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

13. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань в Департаменті можуть утворюватися наукові ради, до складу яких входять вчені й висококваліфіковані спеціалісти.

Склад наукової ради та положення про неї затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Департаменту, в межах виділених асигнувань, визначає голова облдержадміністрації.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту.

16. Департамент є неприбутковою установою, що одночасно відповідає наступним вимогам:

утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

установчі документи Департаменту містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Департаменту та інших пов’язаних із ними осіб;

у разі припинення юридичної особи „Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації“ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Департаменту проводиться відповідно до розпорядження облдержадміністрації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду;

внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) Департаменту, у разі їх отримання, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки і штампи.

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку
Черкаської обласної державної
адміністрації                                                                                                                  І. КОЛОДКА

 

 

 1